!سلام دنیا

* .من عاطفه هستم

.من در ایران بدنیا آمدم. ما در ایران به زبان پارسی صحبت می کنیم.من عاشق زبان مادریم هست

 . اینجا در وبسایتم درباره سفر،رقص، هنر، کتاب، توسعه شخصی، جهان بهتر  و … خواهم نوشت

نوشته هایم عمدتا به زبان انگلیسی خواهد بود. هرچند معتقدم زبان مشترک تمام موجودات کره زمین مهربانی و لبخند است.

 

I am Atefeh. I was born in Iran. We speak in Persian in my country. I love my mother tongue.

I am going to write about the journey, dance, books, individual development, better world,  etc on my website.

I will write in English. But what exactly I believe in, smiling is the universal language.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *